El COLORPLUS MORTAR és un sòl industrial especialment concebut per a les indústries alimentàries i més particularment per a les que tenen sòls contínuament amb aigua: fàbriques d’embotits, escorxadors, sales d’especejament, cambres de salaó, fred, llotges i indústries de peix, conserveres, cerveseries, i qualsevol zona de treball amb humitat constant.

COLORPLUS MORTAR es compon d’una dispersió de copolímers acrílics, un lligant hidràulic modificat i pigmentat, i quars de granulometria optimitzada .

El paviment COLORPLUS MORTAR és antiderrapant, impermeable, transpirable, resisteix els àcids i les bases normalment utilitzades en la indústria alimentària, així com als olis, greixos, agents ocidants, detergents, etc. .

Les seves propietats mecàniques extremadament elevades i la total absència de toxicitat ho fan el revestiment preferit per a un gran nombre d’indústries de trànsit intens.

Higiene i Seguretat:

El sistema COLORPLUS MORTAR permet complir totes les condicions higièniques i de seguretat exigides a les indústries alimentàries. Tots els angles són arrodonits per mitjà de talotxes especials de fàcil realització, i permetent després la neteja d’arestes, canals, solcs, etc.

El COLORPLUS MORTAR és essencialment antilliscant, inclòs en les condicions més extremes, tals com bassals de sang, de grassa o d’olis, i sobre tot quan està constantment moll.

Propietats Físiques del COLORPLUS MORTAR:

 • Resistència a la comprensió : > 70 N/mm2
 • Resistència a la tracció : > 7 N/mm2
 • Coeficient de dilatació : 1 . 10(-6) mm. Estabilitat a la temperatura: -60ºC a + 120ºC
 • Resitència a la flexió : > 20 N/mm2
 • Resistència a l’abrasió : 4,6 cm3 / 50 cm2

Propietats Químiques:

El COLORPLUS MORTAR resisteix molt bé la majoria dels agents químics utilitzats normalment a les indústries alimentàries, i en particular als àcids, clorhídric, nítric, acèitic i cítric en concentracions inferiors al 10%.
Les bases com ara la sosa i la potassa càustica, no afecten al COLORPLUS MORTAR tret que estiguin en solució molt concentrada.
La sang, l’orina , els sucres, la salmorra, els olis i els greixos no afecten alCOLORPLUS MORTAR.

Aplicació:

L’aplicació s’efectua únicament per aplicadors especialitzats després d’haver estat preparats degudament.
En funció de l’aplicació de l’obra, el rendiment d’aplicació del  COLORPLUS MORTAR és de 50 a 120 m2 al dia. El gruix normal és de 10 mm. i el seu pes és de 27 kg/m2.

Neteja:

Utilitzar detergents alcalins en combinació amb vapor o aigua calenta a pressió.

Avantatge del COLORPLUS MORTAR:

 • Elevada resistència natural antilliscant.
 • Higiènic.
 • Resistenica mecànica molt elevada.
 • No és tòxic, no presenta dissolvents, no és inflamable .
 • Excel·lent historial de llarga durada en ús al llarg de 40 anys.
 • A la unitat monile tot està predosificat i preenvasat de manera que s’evitin els errors en obra: la barreja tindrà sempre exactament la mateixa composició.

Paviment agroalimentari i paviments continus per a cambres de refrigeració especial per a zones de trànsit intens.
Característiques principals per tenir un sòl agroalimentari: paviment antilliscant, paviment imputrescible i paviment rentable.

PAVIMENT CONTINU LÍDER EN INDÚSTRIA CÀRNICA

Aquest sistema és Líder en Paviments continus per a la Indústria Càrnica per la seva gran duresa, resistència a la humitat tant freàtica com a superficial. Marca registrada de Paviments Konnik S.A

REPARACIÓ PAVIMENT CÀMERES DE CONGELACIÓ:

podem reparar igualment juntes i pegats, sense necessitat de parada de fred, aconseguint a més una utilització màxima a les poques hores.